رویدادهای انجمن

چهارمین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران 1398


مورخ 98/6/7


      کد شناسه:  138289

 
 
 

سومین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران 1398


مورخ 98/5/3


      کد شناسه:  138288

 
 
 


دومین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران 1398


مورخ 98/4/13


      کد شناسه:  138287

 
 
 


اولین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران 1398


مورخ 98/3/9


      کد شناسه:  135921