هیئت مدیره

دکتر حسین صباغ ( رییس انجمن )

دکتر محمد خاکپور( قائم مقام انجمن )

دکتر شهرام محمدی میری ( خزانه دار انجمن )

دکتر حمیدرضا هوشیاری منش

دکتر اکبر پورشفیعی

دکتر حسین راشدی اشرفی ( بازرس انجمن )