کمیته آزمون صلاحیت بالینی کایروپراکتیک

آقای دکتر حسین صباغ ( مدیر مسئول )

آفای دکتر شهرام محمدی میری ( دبیر )

آقای دکتر شهروز پروین جاه

آقای دکتر بابک آل آقا

آقای دکتر سیروس سلیمیان