کمیته اخلاق پزشکی

آقای  دکتر سیروس ایرانی پور ( مدیر مسئول )

آقای دکتر حمیدرضا هوشیاری منش ( دبیر )

آقای دکتر حسین راشدی اشرفی ( بازرس انجمن )

آقای دکتر احمدرضا جنابی

آقای دکتر محمدخاکپور