کمیته بازآموزی

دکتر علی صدیقی ( مدیر مسئول )

دکتر بابک آل آقا ( دبیر )

دکتر شهرام محمدی میری

دکتر  حسین راشدی اشرفی

دکتر حسین صباغ ( دبیر علمی انجمن )