کمیته برنامه ریزی دوره آموزشی تکمیلی بالینی کایروپراکتیک

آقای دکتر حسین صباغ ( مدیر مسئول )

آقای دکتر علی صدیقی ( دبیر )

آقای دکتر محمد خاکپور

آقای دکتر سیروس ایرانی پور

خانم دکتر فائزه وکیلی