کمیته روابط عمومی

آقای دکتر محمد خاکپور ( مدیر مسئول )

آقای دکتر محمدعلی عموکرمی ( دبیر )

خانم دکتر هدیه رستگارآریا

آقای دکتر شاهد صدر