کمیته علمی پژوهشی

آقای دکتر حسین صباغ ( مدیر مسئول )

آقای دکتر سیروس سلیمیان ( دبیر )

آقای دکتر حسین راشدی اشرفی ( دبیر اجرایی )

آقای دکتر بابک آل آقا

آقای دکتر شهروز پروین جاه